| English |

לוגו תבור כלכלה ופיננסים בע"מ
דיבידנד השקעות בע"מ

משרד ראשי:
בית קורקס רח' זרחין 10 רעננה 43662

טל: 09-7776888

דוח של הרשות לני"ע חשף כשלים במערך ייעוץ ההשקעות בבנקים

תקציר כתבה מתוך עיתון "גלובס" – מדור חדשות 22-23 ליולי 2012

הרשות לני"ע חשפה כשלים ותקלות הן במערך ייעוץ ההשקעות בבנקים.

פרופ' האוזר, יו"ר הרשות לני"ע טוען כי מתוך הביקורת שערכה הראשות עולה כי יועצי ההשקעות בבנקים עומדים לעתים בניגוד עניינים בין טובת הלקוח לטובת הבנק.
הדוח לא פירט באופן ספציפי למה הכוונה אולם ההערכות הן כי בבנקים מסוימים מעודדים את היועצים לבצע ללקוחות פעולות שיטיבו עם הכנסות הבנקים במקום לעודד את היועצים להעמיד את טובת הלקוח מול עיניהם.

במסגרת הביקורת שערכה הרשות נמצאו מקרים בודדים בהם התגלו טעויות וכשלים נוספים. למשל, קרן שסווגה לאפיק השקעה לא נכון בשל אי התאמה בין הגדרת מדיניות ההשקעה של הקרן במערכות הדירוג בבנק לעומת מדיניות ההשקעות בפועל. לפיכך, ייתכן והומלצה ללקוח למרות שלא תאמה את מאפייניו. תקלה נוספת שנחשפה בדוח הייתה אי מתן גילוי נאות בנוגע לפיקדון מובנה. ללקוח הוצע פיקדון מובנה, אולם לא הובהר ללקוח כי התשואה שתתקבל אינה צמודה למדד רלוונטי, אלא לממוצע תשואות המדד החודשי ולא הובהר לו הסיכון הכרוך ברכישת אותו פיקדון. כמו כן, באחד הבנקים נמצא כי לעתים ניתן ללקוחות ייעוץ מבלי שהיועץ התחשב בייעוץ מקדמי שניתן ללקוח. חשוב לציין כי חל שיפור בדוח הנוכחי לעומת הדוח אשתקד למרות חומרת הממצאים. הדוח חשף גם תקלות בבתי ההשקעות. לדוגמא, פעמים רבות האחריות לביצוע שערוכים הוטלה על מנהלי ההשקעות במקום על דירקטוריון מנהל הקרן כנדרש.

המצב עשוי להעמיד את מנהל ההשקעות בניגוד עניינים, היות ומנהל ההשקעות שנדרש לשערך את שווי נכסי הקרן יהיה מעוניין להעמיד שווי גבוה ככל הניתן על מנת להציג ביצועים אופטימאליים. עוד נמצאו מקרים בהם בתי ההשקעות פתחו חשבון מפצל משותף ובצעו באמצעותו פעולות מסחר הן בנכסי הלקוחות כגון קרנות נאמנות קופ"ג והן בנכסי בית ההשקעות עצמו (תיקי נוסטרו), פעולה שיש בה חשד לניגוד עניינים חמור.

להלן קישור לכתבה במלואה